Hunyadi_fej_03
iskola
„Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Kor 16,14)

Napi ige

"Miután valamennyien ettek és jóllaktak, öszszeszedték a maradék darabokat, tizenkét tele kosárral." (Mt 14,20)

iskola főoldal
ovoda főoldal
Menü
Naptár
Facebook

Irány a Facebook

 
 

Bemutatkozás
Cikk dátuma: 2014.08.28 15:10


Hunyadi János Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Sopron

Hit és fejlődés…

1996. szeptember 1. – A soproni evangélikus egyházközség egyik álmának megvalósulása. Ezen a napon nyitotta meg kapuit a gyülekezet általános iskolája. Egy csökkenő létszámú önkormányzati iskola fenntartását vállalta magára. Arra a hagyományra építkezve, hogy Sopronnak már 1798-ban volt evangélikus népiskolája, ahol német és magyar nyelven folyt a diákok oktatása. A gyülekezet és az általa megválasztott igazgató nem kis feladatot vállalt ekkor magára. Kihívás volt, hogy egy 40 éves iskola átvett nevelőtestületének, diákságának és a szülőknek új tulajdonosként baráti kart nyújtson, és bizalmat ébresszen, amely megnyithatja a szemlélet-formáláshoz vezető utat. Akkoriban sokakat foglalkoztatott a kérdés, vajon mitől és miben lesz a régi, szeretett iskolájuk evangélikus. Rajnai Károly igazgató úr így fogalmazta meg a választ: „Hitem szerint a nevelés alapjától. Attól a szeretettől, amit az Úr Jézus tanított nekünk. Nagy feladatot vállaltunk! A XXI. század küszöbén hiszem, hogy múlhatatlanul szükséges az igazi értékekkel megismertetni tanulóinkat.” - Közös örömünk, hogy van kinek. Az 1996-os átvétel óta a tanulók létszáma közel megduplázódott, az akkori 353 fő mára 627 főre nőtt. Ez nemcsak a csodálatos természeti környezetnek köszönhető - hiszen Sopron egyik legszebb részén, az Alsó-Lőverekben helyezkedik el iskolánk hatalmas udvarral, futó-, kézilabda-, és kosárlabdapályával -, hanem a modern oktatási feltételek mellett annak a hitnek, amely lehetővé tette ezt a fejlődést, illetve pedagógusaink szerető, kreatív együttműködésének.

Lehetőségek tárháza

 
 
Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola. Az alsó tagozaton évfolyamonként 3-4 osztály, míg felső tagozaton 2-3 osztály működik. 

A városban egyedüliként kisfelmenő rendszerben tanítunk. Ez azt jelenti, hogy első második osztályban és harmadik negyedik osztályban más tanítójuk van a gyermekeknek,  így a felső tagozaton nem jelent számukra törést, hogy szinte minden órán más kézben vannak.

 Alsó tagozaton több tagozat működik

A kétnyelvű, nemzetiségi német nyelvoktató osztályban a diákok első osztálytól kezdve heti 6 órában tanulnak nyelvet, csoportbontásban. A legfőbb hangsúly a beszédre kerül, hogy az itt tanulók gátlások nélkül, bátran merjenek megszólalni idegen nyelvi környezetben is. Harmadik osztálytól már egyes tantárgyakat is német nyelvet tanulnak.

A természettan és életkultúra tagozat (TÉT) a környezetünk védelmét, a család, a helyes értékrend, a helyes szokások, az egészséges életmód megismertetését és kialakítását tűzte programjának zászlajára. A tagozat a környezetismeret, a technika és rajz tantárgyak egyes részeit komplex módon fogja össze a nevelés egyéb területeivel. Kiemelt hangsúlyt kap a tanulás során a játék, a dramatizálás, a bábozás, hiszen ezek olyan eszközök, amelyek által a diákok könnyebben tanulnak és fejezik ki önmagukat.

Az angol előkészítő osztály iskolánk legfiatalabb tagozata, a szülők igényeit figyelembe véve indult. Fő célkitűzése, a nyelvtanulás iránti motiváció megteremtése és megőrzése, illetve a nyelvi készségek kialakítása és fejlesztése. Az adott korosztály érdeklődésének, értelmi és érzelmi szintjének megfelelő módon.

KÉZ osztály kifejezi a kép-élmény-zene
fontosságát az ismeretszerzésben. De kifejezi azt is, hogy kéz a kézben
kell haladnunk, pedagógusnak és gyermeknek, hogy az iskola ne teher,
hanem élmény legyen. Erőfeszítéssel, de ne aggodalommal.

A különféle tagozatok ellenére az olvasás és írás tanítása egységes, amely az Apáczai-féle hangoztató-elemző-összetevő módszerrel történik.

Tanítványink nagy része a délutánokat is az iskolában tölti, ahol egyedülálló módon projekt napközi működik. Ez azt jelenti, hogy a délutáni tanórák előtt diákjaink érdeklődésüknek megfelelő programok közül választhatnak. Lehetőségük van kézműves foglalkozásokon -melyek idén a népszokások témakörét járják körül-, focin, kosárlabdán, atlétikán, mese- és versmondó körön részt venni. Nyolc napközis csoportunk különböző évfolyamú tanulókból tevődik össze, akik a mese világból kölcsönzött nevekkel különböztetik meg egymást.

  A napközi mellett a délutáni szakkörök számos lehetősége járul hozzá, hogy diákjaink szabadidejüket hasznosan töltsék el. Kerámia, rajz, furulya, sakk, idegen nyelvi, természetjáró, matematika, informatika, énekkar, illetve számos sporttevékenység biztosítja, hogy mindegyik diákunk megtalálja a számára megfelelő elfoglaltságot.

A délutáni időszak egyik leglátogatottabb helye az iskolakönyvtár. Kicsik és nagyok mártóznak meg a több ezer kötet varázsának csendjében. Olvasnak, böngésznek, kölcsönöznek és a mese világában kalandoznak.

Felső tagozaton nyelvi tagozat működik.

A nyelvi osztályban ki-ki angolt és németet tanul, heti 5 órában. A tagozat működését segíti az ansbachi evangélikus testvériskolai kapcsolatunk. A két iskola diákjai leveleznek egymással és minden évben meglátogatják egymást.

A felső tagozaton is emelt óraszámú testnevelés folyik (heti 5 óra). Hosszú éveken keresztül működött Sport -orirntált osztály is, reményeink szerint hamarosan újra indíthajuk a képzést, aholaz órák felét a kosárlabda oktatása teszi ki. Ez az egyéni képzésekkel, az alapelemek tökéletes elsajátításával járul hozzá az egyesületi munkák kiegészítéséhez. A tagozat együttműködik a Soproni Darazsak és a Soproni Sportiskola egyesületeivel.

 Örömmel éljük meg, hogy evangélikus iskolánkat a szülők évről évre nagyobb érdeklődése övezi. Az alsós munkaközösség sokat tesz a beiskolázás területén. Januártól áprilisig beiskolázási délutánokat szervez, ahol az óvodások a leendő első osztályos tanítójuk segítségével játékos foglalkozásokon vehetnek részt. A szülőknek nyílt napokat szervezünk, hogy ne csak szóban hallják, hanem meg is tapasztalják az iskolában folyó munkát. 

Lelki nevelés

         Beiratkozástól a gyülekezeti életig....

Az evangélikus iskolai nevelés legnyilvánvalóbb és - ünnepélyesebb formája az áhítat. Minden hétfő reggel, a közösség kovácsolás jegyében áhítattal indítjuk a hetet. A harmóniummal kísért hagyományos és ifjúsági énekek már kapcsolódási pontot jelentenek a gyülekezeti istentiszteletek ünnepléséhez is. Az aktuális hétre választott igeszakasz magyarázatát a gyermekek nyelvén, az ő életükre lefordítva igyekszik iskola lelkészünk, vendég lelkészeink és hitoktatóink megadni. Ezek az alkalmak lehetőséget adnak egyházunk és a tágabb ökumené színes palettáját megszólaltatni. A nyolc évfolyamot összegyűjtő reggeli alkalmak nehézsége volt, hogy ami a kicsik nyelvén szólt, a nagyobbak már kevésbé értékelték és fordítva. Ezt áthidalandó szerveztük meg a péntek reggeli hétzáró áhítatot, amely az alsó tagozatos diákjainknak szól, emellett megtartottuk a hétfői alkalmat a nagyoknak. Reményeink szerint az áhítatok alapélményként hozzájárulnak diákjaink későbbi gyülekezeti életének megalapozásához.

A tágabb közösség megéléséhez alkalmat ad az országos programokba való bekapcsolódás. Az egyházunk által szervezett teremtés hete  programsorozat keretében egy héten át a nap kezdetén iskola rádiónkon keresztül hitoktatóink által szerkesztett műsorokban került sor a téma feldolgozására. Diákjaink a soproni evangélikus templomban tartott városi ünnepi istentiszteleten is aktívan résztvettek. Az ünneplés mindkét formája alkalmat adott a felekezetek hitoktatóinak és diákjainak a közös elmélkedésre. Mindez nemcsak a teremtés misztériumának csodálatát és megőrzésének fontosságát, hanem a közös gondolkodás és cselekvés ünnepi megnyilvánulását is jelentette.

Az ima gyakorlatának kialakítása alapvető nevelési cél egyházi iskolánkban. A rendszeres napkezdő illetve záró imádság hivatott a gyermekek életében elültetni a hívő figyelem magvait, amelyek remélhetően hozzájárulnak annak tudatosításához is, hogy evangélikus iskola diákjának lenni létformát jelent egyben.

Az iskolalelkész jelenléte hivatali feladatkörén túl alkalmat ad adott esetekben a személyes beszélgetésekre, amelyek különösen az élet határhelyzeteiben segítenek a hit fényében látni, elfogadni és építeni az egyéni lelki, a családi és a tágabb közösségi életet.

Az istentiszteleti igehallgatás és közös imádság rendszeres gyakorlásához kétségkívül szükségeltetnek a gyermekkori pozitív alapélmények. Diákságunk a soproni gyülekezettel közösen ünnepeli meg a vízkereszt, a reformáció, a mennybemenetel és a karácsony ünnepét, így az évnyitó és évzáró alkalommal együtt, összesen hat alkalommal élik át a gyülekezeti ünneplés felemelő szépségét.

A tanévnyitó istentiszteleten részt vesznek azok a szülők is, akik nem gyakorolják vallásukat, mégis ez alkalmat jelent a szimpátiára és az értékfelismerésre. Talán eljön az idő, hogy egyre több istentisztelet válik élő eseménnyé számukra, amikor megszólítottként jelentkeznek gyülekezeti életük elkezdésére illetve megújítására.

A napi imákon, a heti áhítatokon és az ünnepi alkalmakon túl szükség van olyan egész napos lelki-közösségi alkalomra, amikor van kellő idő és figyelem az elmélyülésre. Idén harmadik éve, hogy biblikus tartalmú csendes napot tartunk böjt idején alsó-felső tagozatos bontásban, amely istentisztelettel kezdődik. A tanítók segítségével kicsiknek akadályverseny, nagyoknak előadások, kézműves foglalkozások és műhely-munka formájában kerül sor az adott téma feldolgozására. Ezeken az egynapos programokon reméljük, hogy diákjaink magukkal visznek életformáló mozzanatokat.

Évről évre megrendezzük a nyári napközis hittantáborunkat. A tábor témáin keresztül (pl. növények, foglalkozások, állatok a Bibliában) igyekszünk a gyermekek alakuló világképét a keresztény világnézet irányában gazdagítani a bensőséges áhítatok, vidám éneklés, és felszabadult játék segítségével. Természetesen a kirándulást, az akadályversenyt is és mindent, ami egy táborhoz tartozik, megkapnak a gyermekek. Néhány pedagógus és az iskolalelkész önkéntes alapon végzett munkájának eredménye ez a tábor. Talán ez egy olyan plusz, ami a szeretet különösen hiteles atmoszférájával járul hozzá a gyermekek hitéletéhez.

Ünnepeink, rendezvényeink színes kavalkádja

Minden embernek szüksége van megállásra, pihenésre, erre szolgálnak az ünnepek is, melyek elgondolkodtatnak, feltöltenek, új kezdetet nyitnak.

Erre a felismerésre szeretnénk diákjaink figyelmét irányítani. Fontosnak tartjuk, hogy közösen emlékezzünk meg hazánk nemzeti ünnepeiről. Az aradi vértanukról, 1956-os és 1848-as forradalom és szabadságharcról egy - egy osztályközösség emlékezik meg, ad át valódi értéket az egész iskola számára.

Egyházi ünnepeinkre, istentisztelet keretében, a templomban kerül sor.

Az ünnepeken túl valódi kikapcsolódást és feltöltődést jelentenek erdei iskolai napjaink.

Minden évben iskolánk 5 erdei iskolai nappal rendelkezik, melynek fontos célja a közösségformálás, a tanórán kívüli környezetbarát magatartás kialakítása. Ilyen szellemben kerül megrendezésre minden évben az egészségmegőrző nap.

A gyermekek előadásokat hallgathatnak, interaktív bemutatókon vehetnek részt, melyben védőnők, orvosok, táplálkozási tanácsadó és ifjúság védelemmel foglalkozó szakemberek működnek együtt iskolánk pedagógusaival. Ahhoz, hogy a káros szenvedélyeket a gyerekek elkerüljék, hasznos időtöltést kell ajánlani számukra. Ezt a célt szolgálja az "Ez az én hobbim csavargás helyett" című programsorozatunk is.

Minden évben akadályversenyt is szervezünk a Soproni erdőben, hisz fontosnak tartjuk, hogy gyermekek minél több időt töltsenek a szabad levegőn. A természet megismertetésének és megszerettetésének is a legjobb színtere az erdő. A játékos feladatok során igyekszünk a gyerekeket csapatépítésre, kitartásra neveli. A vidám, furfangos feladatok megoldása az osztályokat, vagy olykor a heterogén csoportokat koncentrált együttműködésre készteti, s közben megfigyelik, megismerik a természeti környezetet is.

Az erdei iskola másik fontos eseménye a sportnap. A sportkoncepció szükségességét indokolja az is, hogy amíg a versenysport-élsport területén kimagasló eredményeket, sikereket érnek el tanulóink, addig nagyon sok diákunknak szinte semmilyen kapcsolata sincs a sporttal a kötelező testnevelés órákon kívül. A sportnap célja, hogy minél több lehetőséget biztosítsunk az intenzív mozgásra, az állóképesség fejlesztésére, az egészséges versenyszellem kialakítására. Feladatunknak tartjuk, hogy minél több sportágat, sportolási lehetőséget is bemutassunk a gyermekeknek, így városunk sportegyesületeivel is szoros, élő kapcsolatot tartunk fenn. A gyerekek és tanáraik örömmel vesznek részt közösen az egész iskolát megmozgató Aerobicon. Nagy sikere van a tanár – diák kosárlabda- és focimérkőzéseknek, a különböző ügyességi sorversenyeknek és nagy vállalkozó kedvvel kapcsolódnak be a diákok az egyesületek bemutatóit követő közös mozgásba.

Szent György – nap

Iskolánk egyik legnagyobb rendezvénye az évente megrendezésre kerülő hagyományos Szent György - napi vásár és fesztivál. Rendezvényünk célja a hagyományok megőrzése, a vásári hangulat, a múlt felelevenítése. Programjaink során a gyerekek megismerkedhetnek az ország különböző tájain élő hagyományokkal, kézműves foglalkozásokon vesznek részt, ahol tapasztalati úton ismerik meg a régi kézműves mesterségeket szakemberek, népművészek irányításával. Évről évre több mester és vásározó árus fogadja el meghívásunkat, akik már nem csak a környékről, hanem több száz km-ről is eljönnek hozzánk. Nagy öröm számunkra, hogy jelenlétükkel megtisztelik rendezvényünket, megbecsülik annak értékformáló szándékát. A kulturális kikapcsolódást néptánccsoportok, zenekarok és előadóművészek fellépése teszi színessé. A nap során a család, mint összetartó kapocs kerül középpontba. Megszólítjuk a szülőket, nagyszülőket, hogy vegyenek részt a helyes értékrend, a helyes szokások megismertetésében, kialakításában. A színes, vidám vásári forgatagban együtt örülnek kicsik és nagyok, fiatalok és idősebbek, felelevenítve a régi idők hangulatát. A rendezvényünkön iskolánk testvérkapcsolatait is ápoljuk, nagy szeretettel fogadjuk németországi és erdélyi vendégeinket is.

 Rendhagyó órák 

Az iskolán kívüli ismeretszerzés, ismeretközvetítés sajátos, - múzeumokban, kiállításokon megvalósuló - formájával ismerkedhetnek meg tanulóink rendhagyó szakórák keretén belül. Az iskolai tananyag elsajátítását követően múzeumpedagógus, geológus segítségével szinte minden tárgy életre kel egy-egy történet kapcsán, ezzel is a történelmet, a művészettörténetet, a természeti ismereteket másféle módon ismerhetik meg diákjaink.
 

Színházlátogatások

Az oktató munka mellett kiemelt feladatunk a kulturális programok, kirándulások szervezése. Diákjaink a soproni Petőfi Színházban bérletes előadásokon vesznek részt. Kiemelt jelentőséggel bír, hogy az idei tanévben a színház teljes nézőterét iskolánk alsó tagozata bérelte ki. A felső tagozatosok körében is egyre népszerűbbek az ifjúsági előadások. A színházlátogatások célja - a műveltség növelésén kívül -, hogy a gyerekek megismerjék és megtanulják értékelni a teljes, felépített előadást, emellett megtanulják azt is, hogyan viselkedjenek színházi környezetben. A színházlátogatásokat beszélgetések előzik meg, melyek összefüggnek a kiválasztott darabbal. Az előadást követően az élményeket, gondolatokat megbeszéljük, hogy ez által is olyan közösséget tudjunk formálni a gyerekekből,ahol fontos a művészet értékelése. Ennek népszerűsítése érdekében kirándulással egybekötött színházlátogatásokat is szervezünk. Többek közt nagy érdeklődéssel jár minden évben a budapesti Állami Operaházban a Diótörő című mesejáték megtekintése. 

Macskacicó

Iskolánk aktívan bekapcsolódott a soproni evangélikus templom fennállásának 225. évfordulója alkalmából szervezett ünnepség sorozatba is. Nagy sikert aratott 2009 áprilisában a Macskacicó című ifjúsági színdarab, melyet a tanárainkból összeállt alkalmi színtársulat adott elő az Egyetemi Ifjúsági Házban. A fellépés ötlete az augusztusi értekezleten született Gabnai Sándor esperesünktől.
A Hunyadi bálon ízelítőt láthattak a szülők, helyi médiából és ismerősökön keresztül sokakhoz eljutott a híre, így a tervezett kettő helyett három előadás telt házzal zajlott, összesen közel 1000 néző jelenlétében. A díszletek, a technika, a plakátok korszerűségét a munkába bekapcsolódó számos kolléga tette lehetővé. A sok próba vidám perceket, az együttlét közösségformáló erejét mutatta meg a 13 fős szereplő és az 5 fős kisegítő gárda, illetve a segítő szülök számára. A jó, az igaz és a szép üzenetét képviselte iskolánk a népmese felnőttet, gyermeket egyaránt megszólító nyelvén.
 

Kirándulások

Iskolánk minden évben tanulmányi kirándulásokat, túrákat szervez a diákok és hozzátartozóik számára. A tanulók konkrét földrajzi tapasztalatokat nyerhetnek és részesei lehetnek a helyi szokásoknak. A hazai tájakon tett kirándulások mellett diákjaink elutazhatnak idegen országokba is, ahol a földrajzi, történelmi ismereteik bővítésén túl, kipróbálhatják nyelvtudásukat is. Ezáltal az elméleti tudás igazolása, hitelesítése, ill. kiegészítése a valós környezet tanulmányozása révén történik meg, ugyanis pedagógiai programunk alapján a tanult nyelvek, nyelvterületek megismerése kiemelten fontos. Gyermekink már több alkalommal jártak Dél – Angliában, Skóciában, Németországban, Ausztriában. Emellett fontosnak tartjuk egyéb más országok megismerését, így eljutottunk már Párizsba is, s szerveztünk nagy görög körutazást is, szinte hagyomány, hogy időközönként ellátogatunk Bajorországba, hogy a Bajor kastélyok világával is megismerkedjünk. 

Évekkel ezelőtt a német munkaközösség indította útjára az adventi kirándulásokat Ausztriába. Mára hagyománnyá vált az iskolában, sőt családi kirándulássá bővült, amelyen szülők, nagyszülők, gyerekek és tanárok vesznek részt. Az évek során részesei voltunk Bécs, Graz, Melk, Salzburg és Linz városok karácsonyt váró hangulatának.

Advent időszakában karácsonyt várva hagyomány, hogy ellátogatunk Budapestre az Állami Operaházba a Diótörő c. baletjátékra.

Minden év tavaszán tanítványaink már izgatottan várják a Fővárosi Nagycirkusz új bemutatóját, ahová örömünkre az elmúlt 5 év során mindig telt busszal jutottunk el.

Nyaranta táborokat is szervezük az aktív kikapcsolódás részeként. A diákság nyáron sem szakad el egymástól, hiszen több tábor is várja őket. Napközis – TÉT és hittan tábor, a Medvetalp túracsoport vándortábora, országjáró hagyományőrző tábor és a balatonszárszói sport tábor kínál tanulóink számára felejthetetlen élményeket.

Iskolánkban több éve Medvetalp túracsoport is működik, akik Sopron és környéke természeti és történelmi értékeinek felfedezését, megismerését és megóvását tűzték ki célul. A csoportot a környezetvédelemben, muzeológiában, régészetben jártas ismert szakemberek segítik.
 

A diákönkormányzatról

A Diákönkormányzat (továbbiakban: DÖK) dinamikus szerve az iskolai életnek. Színes, gazdag programokkal igyekszünk tanulóifjúságunk szabadidejét tartalmasan eltöltetni. Az éves munka kidolgozásánál figyelembe vesszük a korábban már jó bevált rendezvényeket, programokat, folyamatos kapcsolatot tartunk a Szülői Munkaközösséggel. Minden évben megszervezzük a papírgyűjtést, az ádventi barkácsoló délutánt és az iskola aulájában a már hagyománynak számító karácsonyi kirakodó vásárt.

A DÖK minden évben adventi időszakban segíteni is próbál. Az Aranymasni adománygyűjtő akció keretén belül támogattuk már a marcaltői evangélikus általános iskolát, adományokat juttattunk el Máramarosba, Nagybányára. Segítettük a Marcalgergelyi és Szergényi Evangélikus Gyülekezetet is. Adományaink eljutatottak Kárpátaljára, Fornos településre, ahol az ungvári Főkonzul fogadta iskolánkat.

Több éve már hagyomány, hogy karácsony előtt segítjük a börtönben élők gyermekit is, így a téli szünet előtti utolsó nap a Börtön misszió keretén belül karácsonyi műsorral látogatunk el a Sopronkőhidai Büntetésvégrehajtási Intézetbe.

A DÖK legnagyobb szervezést igénylő rendezvénye a Farsang, melyet alsó-, és felső tagozaton vidám jelmezes felvonulással, mókás vetélkedőkkel, zenés programokkal teszünk színessé. Egyre nagyobb érdeklődésnek örvend a szülő – pedagógus bál is, amelynek már több éve Sopron egyik leghíresebb szállodája, a Hotel Sopron ad helyet, ezzel váltva fel a hagyományos „Hunyadi batyus bált”.

Az elmúlt évek legnagyobb beruházása a klub helyiségének átalakítása, multimédiás eszközökkel történő felszerelése volt. A termet tanórai keretek közt is birtokba veszik tanulóink, számos idegen nyelvi óra, történelem óra került lebonyolításra a modern technika segítségével, de terveink közt szerepel klubdélutánok, filmvetítések megszervezése is. Az iskola büféjének átalakításában is részt vettünk, a lelkes munka eredményeképpen egy közösségi helynek számító büfét alakítottunk ki.
Munkánk összetett, változatos, sok időt, odafigyelést és szervezést igényel, de összehangolt munkával reméljük, továbbra is tudunk eredményeket felmutatni.

Versenyek

Tanulóink szinte minden tanulmányi és sport területen megmérettetik magukat. Komoly és szép sikereket értek el matematika, természettudomány, nyelvhelyesség, helyesírás, idegen nyelv, német szavaló, hittan, rajz és népdaléneklés versenyeken. Ezek közül évről évre a német szavaló, a rajz és a hittan versenyeken országos első, második és harmadik helyekkel is büszkélkedhetünk.A sport területén sem maradnak alul iskolánk csapatai. Már hagyománnyá vált, hogy az országos kosárlabda diákolimpia különböző korcsoportjainak bajnoki trófeáit a Hunyadi csapata emelheti magasra, illetve lányainkat és fiainkat beválogatják az ország legjobbjainak válogatottjába. A szép sikereket elérő tanulóink mindig példaként állnak társaik előtt. Külön figyelmet fordítunk arra, hogy nagy nyilvánosság előtt kellő elismerésben részesüljenek, ezáltal ösztönözve diáktársaikat is.

 

Végezetül álljon itt Pedagógiai Programunk bevezető mondata:

„Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél” (1Kor 9, 26) Adja Isten, hogy a jövőben is ezt a hitet tudjuk átadni gyermekeinknek.

Írta és szerkesztette: Matus Klára Krisztina iskolalelkész és Móritz Adrienn DÖK vezető pedagógus

 

 

Adományok 1%

További információk

Talált tárgyak

Tisztelt Szülők!

 

Tanév végéig rengeteg elhagyott ruhanemű halmozódott fel az iskola talált tárgyak gyűjtőjében.

Sajnos nem áll módunkban tovább tárolni.

Kérjük, akinek elveszett ruhája, cipője, stb. a tanév során, legyen kedves átnézni a gyűjtőt július 15-ig.

A határidő után itt maradó holmikat ruhaadományként elszállítjuk.

A kép csak illusztráció!